Horní tok Kunětičky - Supíkovice

Horní tok Kunětičky – Supíkovice

S využitím institutu veřejné služby jsme v listopadu 2010 zrealizovali doprovodní výsadbu horních, výrazně vodotechnicky upravených partií místního toku Kunětička. Žádost o finanční podporu výsadby jsme směřovali na Program péče o krajinu (PPK), administrovaném Agenturou ochrany přírody a krajiny v Olomouci pod názvem „Realizace části lokálního biokoridoru BK 3-2 v k.ú. Supíkovice“. S místními dlouhodobě nezaměstnanými jsme podél technicky upravené vodoteče mezi lesem a vodní nádrží vysadili cca 40 stromů (dub a divoké formy ovocných dřevin – hrušeň, jabloň, třešeň) a cca 80 divokých keřů. Stromořadí je řádně udržováno.

V průběhu času jsme podnikli řadu kroků směřujících k výsadbám v krajině. Žel, současný způsob přidělování zemědělských dotací (výsadby dřevin budí obavy ze zmenšení dotovaných ploch), deklarované zájmy státu, tlak firem žijících z Operačního programu životní prostředí, či nesoulad mezi digitalizovanou podobou katastrálních map a skutečným stavem polních cest nám zatím neumožnily zrealizovat další výsadbu liniového společenství.

Nepříznivé poměry jsme řešili pořízením vlastních pozemků. Protože všechny větší parcely obsadili zemědělské podniky zaměřené zejména na pěstování sena a extenzivní chov skotu, jsou ve velmi omezené míře k dispozici jen malé výměry půdy (do 1 ha) v znevýhodněném terénu a roztroušené v krajině.