44 tůní - 15 míst na Jesenicku

Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 3

Třetí díl projektové série spočívá ve vyhotovení 44 tůní na 15 místech okresu Jeseník v letech 2021-2022.

Primárním cílem opatření je doplnit síť reprodukčních stanovišť organizmů vázaných na vodní prostředí bez rybí osádky. Tedy zachovat a posílit lokální populace druhů a posílit komunikaci mezi lokálními populacemi.

Sekundárním cílem opatření je posílit infiltrační vlastnosti vybraných lokalit.

Z hydrologického hlediska je asi nejzajímavější doplnění systému trubkového odvodnění trvalých travních porostů ve Staré Červené Vodě o 13 jezírek. Trubky v území nejsou trvale zvodnělé, jednotlivé tůně sbírají vodu z poměrně malých ploch (8 – 15 ha) a nachází se převážně v obhospodařované ploše. 3 tůně jsou umístěné v navazujícím lesním porostu, kde sbírají a zasakují vodu nárazově přitékající z TTP.

Zdejší horninové prostředí je tvořeno poměrně tenkou vrstvou málo vodopropustné spraše (0 – 2 m p.t.) a mohutnějším horizontem dobře propustných písků (až první desítky metrů) a zvětralou mateřskou skálou.

Po naplnění jam se přebytečná voda dostává horním přelivem zpět do trubkové drenáže.

13 tůní se nachází mezi revitalizačními akcemi z let 2020 a 2021 ve Staré Červené Vodě a ve Vidnavě (vzdálené asi 4 km).

Akce byla financovaná z Operačního programu životní prostředí.