Úvod

Silezika je spolek, který působí primárně na území bývalého okresu Jeseník. Zabýváme se zpomalováním odtoku vody z krajiny. Budujeme zejména drobné vodních plochy v krajině a zabezpečujeme údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Pozornost věnujeme také údržbě genofondového sadu a liniových společenstev dřevin, které jsme v minulosti založili. Při realizaci našich aktivit se pokoušíme vytvářet pracovní příležitosti pro místní lidi. Velkou pozornost věnujeme také osvětě a zapojení odborné a široké veřejnosti do aktivní ochrany vodních zdrojů.

Spolek oficiálně vznikl 5.1. 2009. O dosavadní činnosti se více dozvíte v nabíce Naše činnost a Galerie. Pokud Vás zajímá podrobnější soupis historie naší činnosti, naleznete ho ve Výročních zprávách .

Snímky dosavadních realizací naleznete na facebookové stránce spolku: https://www.facebook.com/Silezika

Od dubna 2021 realizujeme projekt Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 3. Projekt navazuje obdobné realizace Hloubení tůní ORP 1 a 2 z roku 2018. Jeho cílem je doplnit síť reprodukčních stanovišť pro organismy vázané na vodní prostředí bez rybí osádky. V některých případech opatření zlepšují hydrologické charakteristiky území (zejména vsakování do hlubších vrstev podzemí).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.Od jara 2021 realizujeme projekt Výsadba dřevin v severovýchodní části obce Stará Červená Voda podpořený Operačním programem životní prostředí. Výsadba je navržena v půdním bloku o ploše asi 3 km2. 11 celků dřevinné vegetace zabírá od 750 do cca 7 000 m2 o celkové výměře 2,87 ha. Projekt tak raguje na potřebu zmírnit negativní důsledky velkoplošného zemědělství,  rozčleňuje celek zemědělské půdy, vytváří chybějící biotopy a poskytuje útočiště živočichům, zlepšuje mikroklimatické charakteristiky území (poskytuje závětří, respirační chlazení), zlepšuje infiltraci srážek do hlubších vrstev málo propustných půd, zvyšuje krajinářské kvality území.

Bude vysázeno 331 stromů a 669 keřů. Kromě divoce rostoucích dřevin bude vysázeno i asi 100 ovocných stromů (jabloně, hrušně, třešně, jeřáby).

Tento projekt je z 80% spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.Od srpna 2020 realizujeme projekt Tůně u Farského lesa ve Vidnavě podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je revitalizovat hydrologické vlastnosti povodí o ploše cca 60 ha. A to formou sanace odvodňovacího příkopu na lesním pozemku, vyhotovením tří větších tůní a mokřadu na ploše cca 1 ha.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.Od podzimu 2019 realizujeme projekt Revitalizace území nad rybníkem Agro A.R.W. podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je vytvořit větší i menší tůně, přírodě blízke korýtko a přilehlá mokřadní společenství na ploše 1,2 ha.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2018 realizujeme projekt Hloubební tůní na vhodných místech ORP Jeseník, podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je vyhotovit 69 menších tůní na 25 místech Jesenicka.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.