Silezika je nevládní nezisková organizace působící především na Jesenicku. Zabýváme se podporou malého vodního cyklu, zadržováním vody a vytvářením drobných vodních ploch v krajině. Pozornost věnujeme také zakládání a údržbě genofondových sadů a liniových společenství. Naše aktivity se zaměřují i na vytváření pracovních příležitostí při krajinotvorných pracích a uplatnění místních lidí při zakládání a údržbě biotopů. Věnujeme se také edukaci, osvětě a zapojení odborné i široké veřejnosti do aktivit spojených s naší činností.

Spolek oficiálně vznikl 5.1. 2009. O dosavadní činnosti se více dozvíte v nabíce Naše činnost a Galerie. Pokud Vás zajímá podrobnější soupis historie naší činnosti, naleznete ho ve Výročních zprávách .